Bel 010 - 292 73 84

Uw totaalleverancier voor uw scheepsbenodigdheden!

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen, waarbij Binnenvaartstore.nl zaken levert, diensten versicht, opdrachten uitvoert of een werk tot stand brengt.
In deze voorwaarden wordt onder afnemer verstaan iedere wederpartij bij voormelde contractuele verhoudingen.

2. Aanbieding en overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Binnenvaartstore.nl goederen en/of diensten levert. Binnenvaartstore.nl is niet gebonden aan eventuele inkoop en/of andere voorwaarden van de wederpartij en deze worden uitgesloten;

2.2 Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen;

2.3 Offertes van Binnenvaartstore.nl kunnen, indien niet met zoveel woorden anders in de offerte staan vermeld ook na aanvaarding van de offerte door de wederpartij nog gedurende 12 werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Offertes van Binnenvaartstore.nl kunnen slechts integraal en ongewijzigd worden aanvaard.

3. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen die door Binnenvaartstore.nl op basis van aanbieding en overeenkomst worden geleverd, blijven eigendom van Binnenvaartstore.nl, totdat de volledige, op de door Binnenvaartstore.nl te verzenden factuur vermelde prijs door de wederpartij is voldaan, verrekening is uitgesloten.

4. Leveringstermijn

Overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de overeenkomsten gelden als een streeftermijn. Overschrijding van de streeftermijn zal nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst: schadevergoeding uit hoofde van overschrijding van de streeftermijn is uitgesloten.

5. Klachten

Klachten over de aard dan wel de kwaliteit dan wel specifieke aan de door Binnenvaartstore.nl te leveren goederen te stellen eisen, worden slechts in behandeling genomen, indien zij binnen veertien dagen na afleverdatum schriftellijk aan Binnenvaartstore.nl worden gemeld. Klachlen over de kwaliteit van door Binnenvaartstore.nl in de door haar geleverde producten van derden verwerkte stoffen en/of goederen worden niet in behandeling genomen.

6. Aansprakelijkheid

Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of door eigen grove schuld van Binnenvaartstore.nl is Binnenvaartstore.nl slechts aansprakelijk voor schade, voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Iedere aansprakelijkheid voor Binnenvaartstore.nl uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.
Binnenvaartstore.nl zal indien komt vast te staan dat de schade veroorzaakt is door eigen opzet of eigen grove schuld, al dan niet de dood tengevolge hebbende en/of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn terzake van schade dan het bedrag, terzake waarvan Binnenvaartstore.nl verzekerd is en welke schade zal vervallen onder haar aansprakelijkheidsverzekering.
Vermogensschade is uitgesloten en waar aan Binnenvaartstore.nl geen beroep op dit artikel toekomst zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag zoals vermeld op de factuur, exclusief B.T.W..

Wederpartijen vrijwaren Binnenvaartstore.nl voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Binnenvaartstore.nl en de wederpartij.

7. Betaling

Betaling dient te geschieden in euro’s op de Binnenvaartstore.nl aangegeven wijze zulks binnen dertig kalenderdagen na de datum van de factuur die na uitvoering van de overeenkomst is verzonden. Binnenvaartstore.nl kan in afwijking van vorengenoemde termijn voorafbetaling á contant bij aflevering verlangen; wederpartijen zijn verplicht om op verzoek van Binnenvaartstore.nl zekerheid te stellen voor het te factureren bedrag op voor Binnenvaartstore.nl acceptabele wijze. Bij weigering tot vooruitbetaling of zekerheidstelling is Binnenvaartstore.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te beeindigen onverminderd het recht op schadevergoeding.

Bij niet tijdige betaling binnen bovenomschreven termijn van dertig kalenderdagen is de wederpartij een rente verschuldigd gelijk aan de ten tijde van het factureren geldende wettelijke rente, te vermeerderen met 2 procent.

Compensatie door de wederpartij van door haar gepretendeerde vorderingen met de vordering van Binnenvaartstore.nl uitgesloten.

Alle kosten die Binnenvaartstore.nl moet maken teneinde in of buiten rechte te komen tot incassering van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, bij wanbetaling van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De hoogte van deze buitenechtelijke incassokosten is gelijk aan het bedrag dat conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten over de hoofdsom wordt vastgesteld met een minimum van €455,00.
Zaken die door wederpartijen aan Binnenvaartstore.nl ter bewerking en/of reparatie zijn aangeboden, behoeven door Binnenvaartstore.nl niet eerder te worden afgegeven aan de wederpartij dan na betaling van het door de wederpartij uit welke hoofde dan ook verschuldigde.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen die tussen Binnenvaartstore.nl en wederpartij ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam.

9. Product wijzigingen

Binnenvaartstore.nl behoudt het recht voor zich een ander product in te zetten dan de getoonde afbeelding. Mits deze aan dezelfde eisen voldoet of beter is.